இளமையின் வேண்டல்

view cart
Availability :Stock

இளமையின் வேண்டல்

  • 1 customer review

Overview

பல்வேறு சிந்தனைகளைத் திருவிவிலிய விளக்கமாகவும், இறைவேண்டலாகவும் விடுதலை இறையியலின் சாரத்தோடு, இளமைத் துடிப்போடு தருகிறது இந்நூல் !பல்வேறு சிந்தனைகளைத் திருவிவிலிய விளக்கமாகவும், இறைவேண்டலாகவும் விடுதலை இறையியலின் சாரத்தோடு, இளமைத் துடிப்போடு தருகிறது இந்நூல் !

Author      :அருள்பணி. போசு

Category :Bible

Price        :50

Pages        :80

Weight    :0.105

Size          :Demi