அறிய வேண்டிய மாமனிதர்கள்

view cart
Availability :Stock

அறிய வேண்டிய மாமனிதர்கள்

  • 1 customer review

Overview

ஊடக வெளிச்சம் பாயாத நூறு சாதனை மனிதர்கள்மீது கவனம் செலுத்தி, அவர்களைச் சமூக அக்கறையோடு ஆவணப்படுத்துகிறது இந்நூல் !

Author      :ஜெ. ஞானசேகரன்

Category :Motivation

Price        :75

Pages        :128

Weight    :0.135

Size          :demi