அறிய வேண்டிய மாமனிதர்கள்

₹ 75

ஊடக வெளிச்சம் பாயாத நூறு சாதனை மனிதர்கள்மீது கவனம் செலுத்தி, அவர்களைச் சமூக அக்கறையோடு ஆவணப்படுத்துகிறது இந்நூல் !.

Category: , Motivation

Product Description

ஊடக வெளிச்சம் பாயாத நூறு சாதனை மனிதர்கள்மீது கவனம் செலுத்தி, அவர்களைச் சமூக அக்கறையோடு ஆவணப்படுத்துகிறது இந்நூல் !

Author

ஜெ. ஞானசேகரன்

NoofPages

128

Weight

0.135

Category Motivation
size demi