உடன் உழைப்பாளர்களுக்கு பவுலின் பரிந்துரைகள்

₹ 60

உடன் உழைப்பாளர்களோடு எப்படித் தோழமை உணர்வோடு பயணிக்க வேண்டும் என்பதை புனித பவுல் தீத்துக்கும், பிலமோனுக்கும் எழுதிய மடல்கள் வழியாக நமக்குத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது இந்நூல். .

Category: , Saints

Product Description

உடன் உழைப்பாளர்களோடு எப்படித் தோழமை உணர்வோடு பயணிக்க வேண்டும் என்பதை புனித பவுல் தீத்துக்கும், பிலமோனுக்கும் எழுதிய மடல்கள் வழியாக நமக்குத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது இந்நூல்.

Author

அருள்பணி. முனைவர் செ. மைக்கில் ராஜ்

NoofPages

96

Weight

0.12

Category Saints
size demi