தியானம்

₹ 60

தியானம் வழியாக இறையனுபம் பெறுவதற்கான தடத்தை அமைத்து, நடைமுறையில் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளைத்தொகுத்துத் தருகிறது இந்நூல்.

Category: , Prayer

Product Description

தியானம் வழியாக இறையனுபம் பெறுவதற்கான தடத்தை அமைத்து, நடைமுறையில் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளைத்தொகுத்துத் தருகிறது இந்நூல்

Author

அருள்பணி. செயபாலன், சே.ச.

NoofPages

88

Weight

0.1

Category Prayer
size Demi